Personvernerklæring for Vrådal golfklubb

Personvernerklæring for Vrådal golfklubb

I forbindelse med ditt medlemskap i Vrådal golfklubb behandler vi en rekke person-opplysninger om deg.
Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Vrådal golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vrådal golfklubb er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon
Vrådal golfklubb er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vrådal golfklubb kan kontaktes her:
Vrådal golfklubb

Vråliosvegen 62, 3853 Vrådal

Styreleder: Thomas Sedgwick. Tlf: 98698944
E-post: vradalgolfklubb@gmail.no
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i Vrådal golfklubb.
Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i Vrådal golfklubb, hvilket omfatter:

 • orientering om Vrådal golfklubbs aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsbrev og klubblad
 • administrasjon av adgang til spill på banen
 • registrering av score
 • registrering av handicap
 • turneringsplanlegging og -avvikling
 • administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
 • oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turnering]
 • administrasjon av introduksjonskort
 • registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no
 • utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
 • oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • hvis du som frivillig er med i Vrådal golfklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon [og bilde – husk samtykke! bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg.

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori, kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige)
Deling av dine personopplysninger
Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 • GolfBox
 • Norked
 • Vrådal Golf Bane: Golf & Cabin Service AS
 • Vrådal Pro Shop: Thomas Sedgwick
 • Regnskap
 • Klubbens kontrollkomité
 • Journalister som dekker turneringer
 • Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
 • Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling
 • Offentlige myndigheter

Hvor får vi dine personopplysninger fra?
Personopplysninger som behandles av Vrådal golfklubb innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).
Lagring av dine personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 3 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f. eks. så er det behov for å lagre din handicapinformasjon ved evt. gjeninnmeldelse i klubben, eller innmeldelse i en annen klubb. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.
Dine rettigheter
Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. 
Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.
Innsyn i egne personopplysninger
Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.
Korrigering av personopplysninger
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.
Sletting av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.
Behandlingsbegrensning av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.
Innsigelse mot behandling av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.
Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.
Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.
Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Vrådal golfklubb.

 • Greenfeespillere

Vi behandler personopplysninger i form av: [registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse samt golfrelevante opplysninger som golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon og xxx]

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.
Revidering av personvernerklæringen
Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.